SPRAWNY MALUCH RUSZA W ŚWIAT

20170606_101923 Innowacja „ Sprawny maluch rusza w świat”dobiegła końca.  Miała charakter rozwijania wszechstronnego rozwoju dziecka, gdzie treści programowe były podzielone  na pięć części: Przyrodniczo – geograficzne. Krajoznawczo – regionalne. Ekologiczne. Zdrowotne. Turystyczne.   Innowacja była realizowana w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program nauczania „ Ku dziecku ”, który preferuje uczenie się przez doświadczenie i działanie. Założone cele programu zostały osiągnięte, wychowankowie byli motywowani do wysiłku poznawczego w zakresie edukacji regionalnej, przyrodniczej, poznali najbliższe środowisko i jego specyfikę przyrodniczą, obserwowali, dostrzegali walory przyrodnicze i historyczne najbliższego regionu. Kętrzyn i przyległe okolice, ze względu na szeroką bioróżnorodność, stanowiły doskonałe miejsce do kształtowania u dzieci wartości ekologicznych.

Realizując cele zawarte w innowacji, zwróciłam również uwagę na identyfikację dziecka z środowiskiem lokalnym.  W trakcie częstych spacerów wychowankowie poznali najbliższe otoczenie, uczyli się orientacji w terenie. Poznały też piękno najbliższego otoczenia, często niedostrzegane, na co dzień.   Po przez organizowane wycieczki, spacery mające na celu ukazanie bogactw Kętrzyna i okolicy dzieci podziwiały krajobraz, rozpoznawały drzewa, liście, obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie o każdej porze roku. Podczas wszystkich wyjazdów uczniowie dokonywali samodzielnych obserwacji przyrody, dostrzegali piękno środowiska naturalnego, a przez to pogłębiali więzi emocjonalne z przyrodą. Uczestnicy odczuwali potrzebę kontaktu z naturą oraz mieli świadomość przynależności do niej, mieli również możliwość integracji w grupie oraz rozwijanie swojej sprawności ruchowej. Podczas wyjazdów, wyjść, spacerów i prowadzonych zajęć uczniowie przestrzegali zasad właściwego zachowania. Dzięki zajęciom prowadzonym, wynikającym  z innowacji oraz realizowanym przedsięwzięciom  dzieci bliżej poznały tradycje regionalne, zdobyły wiedzę o najbliższym środowisku, były przygotowane do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnej miejscowości. Tegoroczne obchody 660 lat miasta Kętrzyn tematycznie idealnie wpisały się w prowadzoną innowację. Każdy przedszkolak po ukończeniu innowacji otrzymał indeks bezpiecznego przedszkolaka oraz złoty medal.

 

 

Both comments and pings are currently closed.