Dla rodziców

Procedury bezpieczeństwa w szkole od 01.09.2020

Procedura przebywania ucznia w szkole

Procedura organizacji zajęć w przedszkolu

Procedura postępowania z uczniem-dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz


REKRUTACJA

 


Listy uczniów przyjętych do szkoły na r. szk. 2020/2021 z podziałem na klasy

KLASA I A rok szkolny 2020-2021-skonwertowany

KLASA I B rok szkolny 2020-2021-skonwertowany

 


 

WYNIKI ETAPU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS I

Informacja z dnia 25.05.2020r. -  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie na rok szkolny 2020/2021 w etapie uzupełniającym zostają podane w linku poniżej.

Lista-imienna-dzieci-nieprzyjętych-do-kls-I-w-etapie-uzupełniającym

Lista-imienna-dzieci-przyjętych-do-klas-I-w-etapie-uzupełniającym-2020-2021

Rekrutacja do klas I w Szkole Podstawowej nr 3 w Ketrzynie zostaje zamknięta.


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS I W ETAPIE UZUPEŁNIAJĄCYM

Informacja z dnia 18.05.2020r. -  listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie na rok szkolny 2020/2021 w etapie uzupełniającym zostają podane w linku poniżej.

Lista-imienna-dzieci-zakwalifikowanych-do-szkoły-w-etapie-uzupełniającym-2020-2021

 


KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że do naszego oddziału przedszkolnego nie odbędzie się postępowanie uzupełniające. Na tę chwilę brak jest wolnych miejsc. O wszelkich zmianach informować będziemy na stronie głównej szkoły.

 


 

DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice

Informujemy o terminach dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

L.P
Placówka pełniąca dyżur
Termin dyżuru
Miejsce uczęszczania dzieci podczas dyżuru
1.
Miejskie Przedszkole Integracyjne “ Malinka”
w Kętrzynie
01-31.07.2020
Miejskie Przedszkole Integracyjne “Smerfowa Kraina”
2.
Miejskie Przedszkole Integracyjne
“ Smerfowa Kraina” w Kętrzynie
01-31.07.2020
Miejskie Przedszkole Integracyjne “Smefowa Kraina”
3.
Szkoła Podstawowa Nr 3
z oddziałami przedszkolnymi w Kętrzynie
01-31.08.2020
Szkoła Podstawowa
Nr 3 z oddziałami integracyjnymi
Podczas dyżuru wakacyjnego przedszkola i oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie zapewniają opiekę dzieciom rodziców pracujących w miesiącu lipiec i sierpień 2020 r.
Termin składania wniosków na dyżur wakacyjny :
 • 28.04 – 07.05.2020 do godziny 12.00
 • Druk wniosku dostępny na dole strony
 • Wnioski oraz oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola prosimy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w szkole.

karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny do oddziału przedszkolnego w SP 3

62_Karta_do_SP_nr_3

karta zgłoszeń na dyżur wakacyjny do przedszkola „Smerfowa Kraina

61_karta_wakacje


INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W KLASACH I

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami do klas I.

24 wolne miejsca

Zainteresowane osoby mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej w terminie od 29.04.2020r. do 08.05.2020r. Wzór formularza można pobrać ze strony szkoły: www.sp3ketrzyn.pl w zakładce Dla Rodziców lub na dole strony. W trosce o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia bezpośrednich kontaktów, Rodzice proszeni są o wypełnienie i podpisanie formularza, a następnie dostarczenie do placówki w wybranej formie:

elektronicznej na adres: sp3ketrzyn@wp.pl

lub papierowej.

Rodzicom, którzy wybiorą papierową formę dostarczenia formularza, przy głównym wejściu do szkoły udostępniamy skrzynkę podawczą, do której można wrzucić w zamkniętych kopertach podpisane formularze w dniach od 29.04.2020r. do 08.05.2020r.

Formularz-rekrutacyjny-dla-kandydata-rekrutującego-się-do-szkoły-podstawowej-spoza-obwodu-szkoły1

Formularz-rekrutacyjny-dla-kandydata-rekrutującego-się-do-obwodowej-szkoły-podstawowej1

 


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS I

Informacja z dnia 27.04.2020r. -  listy kandydatów przyjętych do klas I w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie na rok szkolny 2020/2021 zostają podane w linku poniżej.

Lista dzieci przyjętych do szkoły 2020 – 2021


 

Informacja z dnia 08.04.2020r. -  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, biorących udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 zostają podane w linku poniżej. Opublikowanie wolnych miejsc nastąpi 8 maja 2020r.

lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w I etapie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

§ 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.


unnamed

Informacja z dnia 03.04.2020r. – ZMIANA HARMONOGRAMU REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie na rok szkolny 2020/2021

W związku ze zmianą Zarządzenia Nr 36/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 28.01.2020r ustalono nowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 oraz kryteriów określających rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn. Z dniem 03.04.2020r obowiązuje Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn.

zarządzenie zmiana harmonogramu

 


FORMULARZE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

hdimg9c354d00aaed8e8bb388cfea446bbd

Deklaracja kontynuacji pobytu w przedszkolu 2020-2021

Formularz rekrutacyjny do oddziałów przedszkolnych 2020-2021

Oświadczenie woli rodzica – przedszkole 2020-2021


FORMULARZE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO KLASY I

rekrutacja_klasa_1

Formularz rekrutacyjny dla kandydata rekrutującego się do obwodowej szkoły podstawowej

Formularz rekrutacyjny dla kandydata rekrutującego się do szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły

Oświadczenie woli

2700331ee7v91qahx

Szanowni Państwo,

Dot. zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

-      4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

-      4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

-      2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływają zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o poinformowanie rodziców o zmianach i o ewentualnej konieczności dokonania powtórnej wpłaty na rzecz organu prowadzącego szkołę.

Maria Wołk
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

2700331ee7v91qahx

Czym dziecko żyje, tego się nauczy!

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki uczy się potępiać.

Jeśli dziecko doświadcza wrogości uczy się walczyć.

Jeśli dziecko jest zawstydzane uczy się poczucia winy.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji uczy się być cierpliwym.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty uczy się ufności.

Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się jak znaleźć miłość w świecie.

2700331ee7v91qahx

abc_baner

Seria Oświatowe ABC

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zainicjował kampanię informacyjną pod nazwą OŚWIATOWE ABC; współtworzą ją także Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna. Informacja adresowana jest do rodziców, nauczycieli i uczniów.

Publikowane dotychczas materiały omawiają następujące zagadnienia:

 • egzamin i wybór ścieżki dalszego kształcenia przez gimnazjalistów
 • sześciolatek w szkole
 • odkrywanie i rozwijanie zdolności dzieci.

Zapraszamy do lektury!

2700331ee7v91qahx

DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 •  Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.
 • Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
 • Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.
 • Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz. Nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.
 • Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób.
 • Nigdy nie mów „zrobisz to, bo tak chcę”- jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.
 • Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczuł byś się, będąc dzieckiem.
 • Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka.

2700331ee7v91qahx

DEKALOG MĄDREGO RODZICA

NIE SKRACAJ OKRESU DZIECIŃSTWA przez ograniczanie dziecku czasu na zabawę, spotkania z kolegami, odpoczynek. To sprzyja zdrowiu i uspokaja psychikę. Zajęcia dodatkowe planuj tak, by nie przeciążać dziecka nadmiarem obowiązków.

DOSTRZEŻ I POCHWAL każdy oryginalny pomysł dziecka – to je zachęci do twórczej pracy. Krytykuj oszczędnie i zasłużenie. Unikaj porównywania do innych dzieci.

STARAJ SIĘ JE UCZYĆ DOBRYCH, BEZKONFLIKTOWYCH RELACJI z rówieśnikami i osobami dorosłymi, pokazuj mu przykłady takich zachowań, tłumacz, dlaczego tak właśnie należy się zachować.

OKAZUJ MU, ŻE Z OPTYMIZMEM PATRZYSZ NA JEGO PRZYSZŁOŚĆ, zapewnij, że zawsze może na Ciebie liczyć. Będzie czuło twoje psychiczne wsparcie i chętniej usłucha ewentualnych rad.

NIE NISZCZ INDYWIDUALNOŚCI swojego dziecka, musisz zrozumieć, że jest ono odrębnym człowiekiem. Nie obarczaj go swoimi niezrealizowanymi marzeniami. To tylko Tobie się wydaje, że wiesz lepiej, czego pragnie Twoje dziecko. Zamiast zniechęcać je do realizowania własnych pragnień i planów, doradzaj, jak je urzeczywistnić, i staraj się mu w tym pomóc.

UCZ DZIECKO, że nie zawsze musi być górą w kontaktach z innymi ludźmi. Wytłumacz, że lepiej być skutecznym, niż mieć przewagę.

NIE WYRĘCZAJ GO WE WSZYSTKIM. Musi doświadczyć na własnej skórze swoich wyborów i ich konsekwencji, nawet jeśli czasem są dla niego nieprzyjemne.

ZNIECHĘCAJ DO ŚLEPEGO ULEGANIA MODZIE. Pokazuj, że prawdziwa atrakcyjność człowieka ma niewiele wspólnego z jego powierzchownością, a znacznie więcej ze sposobem bycia, kreatywnością, pogodą ducha, umiejętnością okazywania pozytywnych uczuć.

NIE GDERAJ. Jeśli będziesz zamęczać dziecko nieustannymi wymówkami, będzie udawać głuchego.

Pamiętaj, że CZAS POŚWIĘCONY DZIECKU oraz autentyczne zainteresowanie jego sprawami są o wiele cenniejsze od drogiej zabawki, ubrania czy najbardziej nawet atrakcyjnego prezentu.

2700331ee7v91qahx

RODZICU! PRZYJAŹNIE TWOJEGO DZIECKA – WAŻNA SPRAWA

Co zrobić, aby Twoje dziecko nie było samotnikiem?

1. Nie ośmielaj dziecka na siłę – nie zawstydzaj go przy innych dzieciach.

2. Nie zniechęcaj do kontaktów z innymi dziećmi – które w Twojej opinii są nieodpowiednim towarzystwem dla Twego dziecka.

3. Nie wyręczaj dziecka we wszystkim, ponieważ w ten sposób wychowujesz niezaradnego człowieka, a tacy przecież nie cieszą się sympatią otoczenia.

W jaki sposób pomagać dziecku nawiązywać przyjaźnie?

1. Inicjuj spotkania – dbaj o to, aby Twoje dziecko miało okazję do przebywania z innymi dziećmi, odwiedzaj place zabaw, zaproponuj wycieczkę z kolegą dziecka.

2. Ucz życzliwości wobec innych ludzi.

3. Bądź dobrym przykładem – zapraszaj do siebie znajomych, wspólnie z bliskimi rodzinami wyjeżdżajcie na urlop, ponieważ dzieci towarzyskich rodziców, są śmielsze i pewniejsze siebie, nie boją się ludzi.

Co daje dziecku przyjaźń?

1. Dziecko odkrywa, co już potrafi poprzez porównywanie siebie z grupą rówieśników.

2. Naśladuje dobre wzorce – dziecko stara się naśladować tych, którzy mu imponują.

3. Uczy się tolerancji.

4. Znajduje wsparcie i zrozumienie.