Konkursy

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MIODOWE LATO”

KĘTRZYN 2019

ORGANIZATOR:

Kętrzyńskie Centrum Kultury

CELE KONKURSU:

- Popularyzacja wiedzy na temat pszczół i pszczelarstwa

- Prezentacja możliwości twórczych dzieci,i młodzieży

- Rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów.

- Doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego

ZASADY I TEMATYKA KONKURSU:

-        konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta Kętrzyn i okolic.

-        Temat konkursu: „Miodowe Lato”

-        warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie 1 pracy w dowolnej technice.

-        Do konkursu dopuszczane są prace w formacie A4 

- przyjmujemy max. 2 prace zbiorowe z jednego przedszkola, szkoły, innej

instytucji;

- prace nie mogą zawierać treści niecenzuralnych, niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.

Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia z adresem placówki i nauczycielem prowadzącym.

Prace  niespełniające powyższych warunków lub niekompletnie opisane  nie będą oceniane.

 WYKONANIE PRAC:

- dowolna: wyklejanie, malowanie, rysunek, rysunek świecą, stempelki, wydzieranki, wyklejanki, decoupage, collage itd.

OCENA I NAGRODY:

Komisja konkursowa oceni prace przyznając nagrody rzeczowe oraz dyplomy podczas wojewódzkich dni pszczelarza 08.09.2019.r

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kck.ketrzyn.pl,naszemiastoketrzyn@wp.pl

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC ;

do 21 czerwca 2019, prac po terminie nie przyjmujemy

Kętrzyńskie Centrum Kultury – Pracownia Plastyczna (18.)

TERMIN OTWARCIA WYSTAWY I PODSUMAWANIE KONKURSU:

- 8 wrzesień 2019 / niedziela / godz. 12.30/

      AMFITEATR W KĘTRZYNIE

DODATKOWE INFORMACJE:

- organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac do ekspozycji;

- szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela instruktor ds. plastycznych Justyna Kamińska

- organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac.

679152rzoh861uxv