RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 1, Kętrzyn  (11-400).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych -iodsp3@miastoketrzyn.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.

5) Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

6) Ma  Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.