Projekty edukacyjne w przedszkolu

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

GRUPA ,,MISIE”

1.OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY ,,CO SŁONKO WIDZIAŁO- NA DZIECIĘCE KŁOPOTY  JAN BRZECHWA”

1. CELE SZCZEGÓŁOWE

- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci;

- uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną;

- podtrzymywanie tradycji i kultury języka narodowego;

- rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego różnorodnością;

- rozwijanie zdolności poznawczych, wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia;

- pobudzanie dzieci do podejmowania własnej aktywności twórczej, werbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej;

- wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, szacunek, pracowitość, uczynność, przyjaźń, koleżeńskość, bezinteresowność; – promowanie wrażliwości na piękno;

- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;

- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu;

- wyrabianie właściwego stosunku do otaczającego nas świata;

- poznawanie świata przyrody poprzez obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, działanie;

- wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;

- dostrzeganie zależności pomiędzy światem przyrody a człowiekiem;

- zaspokajanie potrzeb poznawczych;

- współpraca z rodzicami, włączanie ich w realizowane działania;

- integracja nauczycieli, dzielenie się inspiracjami, pomysłami.

2. CELE OPERACYJNE:

Dziecko: – zapozna się z postacią Jana Brzechwy oraz z jego utworami ; – interesuje się czytelnictwem; – wzbogaca swoje słownictwo, doskonali swoje umiejętności językowe; – wypowiada się na różne tematy; – rozwija język pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, słownikowym, doskonali mowę wiązaną; – wydłuża swoją koncentrację uwagi; – myśli twórczo, rozwija pamięć i wyobraźnię; – nazywa pory roku, potrafi opisać ich charakterystyczne cechy; – dostrzega piękno przyrody w literaturze; – eksperymentuje, manipuluje darami przyrody; – wzbogaca wiedzę o otaczającym go świecie, jego różnorodności; – tworzy prace plastyczne; – chętnie uczestniczy w proponowanych konkursach

Założeniem projektu jest wprowadzanie dzieci w otaczający świat przyrodniczy, społeczny, emocjonalny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa.

2. INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,,KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”

Cele projektu
 
1. Cele główne:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.
Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we 

współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.
2. Cele szczegółowe:
 
Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.


Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
 
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
 
Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
 
Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
 
Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
 
Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
3. VIII OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW- SPRINTEM DO MARATONU
Celem wydarzenia jest promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz kształtowanie u przedszkolaków nawyku podejmowania aktywności fizycznej w dorosłym życiu.

GRUPA ‚ŻUCZKI”

Logo-Razem przez świat

1. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Razem przez świat”

Cele ogólne :
1. Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym
krajem, kontynentem.
2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia
tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich
zrozumienie.
3. Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem
technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Cele szczegółowe:
➢ poznanie siebie, odkrywanie swoich mocnych stron
➢ integracja klasy (grupy), budowanie atmosfery życzliwości, akceptacji,
bezpieczeństwa
➢ uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego oraz wspólnoty
lokalnej
➢ wzmacnianie poczucia więzi z narodem, kulturą, historią Polski
➢ ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej
➢ poszerzenie wiedzy uczniów na temat Polski i wybranych państw europejskich
(położenie kraju, stolica, symbole narodowe, język, zabytki, ciekawostki,
znane postacie w dziedzinie literatury, muzyki, sztuki i nauki, wytwory sztuki
i kultury)
➢ poznanie przez uczniów obyczajów i życia Europejczyków, szczególnie dzieci
(nauka, zabawa, sposoby spędzania wolnego czasu, obchody świąt
i innych uroczystości, charakterystyczne potrawy kuchni krajów europejskich
- porównywanie z polskimi)
➢ umiejętność tolerowania odmiennych opinii i przekonań
➢ akceptowanie różnorodności wśród ludzi – wyglądu, koloru skóry,
niepełnosprawności, płci
➢ rozumienie i szanowanie praw innych ludzi, kształtowanie postawy tolerancji
wobec obyczajów, religii
➢ budzenie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej
➢ inspirowanie do samodzielnego poszukiwania, selekcji i gromadzenia
informacji na określony temat

➢ kształtowanie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy
➢ rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli

➢ zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania technologii informacyjno-
komunikacyjnej nie tylko w działaniach projektowych

➢ nawiązanie współpracy z innymi klasami (grupami) z całej Polski.

Zadania projektowe
Zadania projektowe pogrupowane zawierają się w pięciu blokach
(modułach), które stanowią obszary orientacyjne i nie mają charakteru
zamkniętego.

Moduł 1. Ja i mój świat
Zadanie 1 -Jaki jestem?

20220915_125441

Zadanie 2- W wielu rzeczach jestem dobry. Dzień kropki

20220915_115404


79,150 Biedronka Zdjęcia Stockowe - 123RF

PROJEKTY EDUKACYJNE GRUPA BIEDRONKI

1. Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Mysia w Europie”

 

Cele ogólne:

- przybliżenie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy jak i wartości zabytkowej niektórych obiektów;

- promowanie wartości europejskich;

- przybliżenie roli obiektów w historii i kulturze europejskiej;

Cele szczegółowe:

Dzieci:-poznają czym jest Europa,

-zapoznają się z z ważnymi zabytkami, obiektami, legendami czy utworami danego kraju;

- poznają miejsca ważne dla Europy,

- wzbogacają słownictwo, poznają nowe słowa;

-poszerzają swoją wiedzę o wybranych krajach Europy;

2.Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem przez świat”

Cele ogólne :
1. Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem.
2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich zrozumienie.

Cele szczegółowe :

-poznanie siebie, odkrywanie swoich mocnych stron

- integracja grupy, budowanie atmosfery życzliwości, akceptacji, bezpieczeństwa

- uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego oraz wspólnoty lokalnej

wzmacnianie poczucia więzi z narodem, kulturą, historią Polski

- ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej

- poszerzenie wiedzy dzieci na temat Polski i wybranych państw europejskich (położenie kraju, stolica, symbole narodowe, język, zabytki, ciekawostki, znane postacie w dziedzinie literatury, muzyki, sztuki i nauki, wytwory sztuki i kultury)

- poznanie obyczajów i życia Europejczyków, szczególnie dzieci (nauka, zabawa, sposoby spędzania wolnego czasu, obchody świąt i innych uroczystości, charakterystyczne potrawy kuchni krajów europejskich – porównywanie z polskimi)

- umiejętność tolerowania odmiennych opinii i przekonań,

- akceptowanie różnorodności wśród ludzi – wyglądu, koloru skóry, niepełnosprawności, płci,

- rozumienie i szanowanie praw innych ludzi, kształtowanie postawy tolerancji wobec obyczajów, religii

- budzenie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej,

- inspirowanie do samodzielnego poszukiwania, selekcji i gromadzenia informacji na określony temat

- kształtowanie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

3.Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę”

 

 


ROK SZKOLNY 2021/2022

 

GRUPA ,,MISIE”-PROJEKTY EDUKACYJNE

1. Ogólnopolski projekt edukacyjny  ,,Serdeczna karteczka”

Termin realizacji: październik 2021- maj 2022

 

1.Założenie projektu

Projekt ten został stworzony w oparciu o realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

2. CELE:

Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

 

 

 

2. Projekt  edukacyjny przedszkolny ,, Z plecakiem przez świat”

Termin realizacji: wrzesień 2021- maj 2022

 

1”. Założenia projektu

Projekt ma charakter przedszkolny. Głównym założeniem jest zdobycie ciekawych informacji o wybranych przez nauczyciela krajach Unii Europejskiej i nie tylko.

2. Cele główne:

- gromadzenie i prezentacja wiedzy o wybranym kraju np. Francji, Hiszpanii, Włoszech, Rosji, Grecji

- popularyzacja nauki języków obcych wśród przedszkolaków

Cele operacyjne:

- zapamiętać jak najwięcej ciekawostek o danym kraju

- nauczyć się kilku zwrotów w obcym języku

 

 

 

 

 

GRUPA ,,ŻUCZKI”-PROJEKTY EDUKACYJNE

1.Ogólnopolski projekt z zakresu edukacji przyrodniczo- ekologicznej oraz aranżacji przestrzeni ,, Zakamarek- ekotriki na kąciki”.

Termin realizacji: październik 2021r.- czerwiec 2022r.

Cel główny:

Wychowanie kreatywnego, świadomego swoich możliwości, posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na jej rzecz przedszkolaka.

Cele szczegółowe:

-stymulowanie dzieci do samodzielnej eksploracji świata

-rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie zdolności artystycznych

-wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie pozytywnych cech charakteru( chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność)

-aranżacja kącików i ich wyposażenia z uwzględnieniem materiałów naturalnych i ekologicznych

-budzenie zainteresowania najbliższą okolicą i regionem

-zrozumienie wzajemnej zależności człowiek- przyroda

-kształtowanie i utrwalanie zachowań proekologicznych, prawidłowych nawyków żywieniowych

-tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo- ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie

-wyrabianie emocjonalnego stosunku wobec natury, rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego

 

 

2. Ogólnopolski projekt edukacyjny ,, Kreatywny przedszkolak, kreatywne dziecko”

Termin realizacji: 01.10.2021r.- 30.05.2022r.

Cel główny:

Kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić,, coś z niczego”

Cele szczegółowe:

-doskonalenie umiejętności :planowania, logicznego myślenia

-doskonalenie motoryki małej

- doskonalenie koncentracji i skupienia

-kształtowane umiejętności współpracy

 

3.Ogólnopolski projekt edukacyjny,, Gramy zmysłami”

Termin realizacji: 01.10.2021r.- 31.05.2022r.

Cel główny:

Tworzenie przez nauczyciela odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznych.

Cele szczegółowe:

-poszerzenie i wzbogacenie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów

-wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci

-rozbudzenie kreatywności przez dzieci świadomości własnego ciała

Grupa PSZCZÓŁKI-projekty edukacyjne:

 

I Projekt edukacyjny ,,Biblioteka Przedszkolaka”

1. Założenia projektu

Pomysłodawcą projektu- Biblioteka Przedszkolaka jest Fundacja Burza Mózgów, która realizuje najważniejsze zadanie statutowe, jakim jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Czas trwania: IX 2021r.-V-2022r.

2. Cele projektu:

-zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom,

-uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

-wprowadzenie dziecka w świat literatury,

-budzenie zaciekawienia książką poprzez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

-przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

-włączenie w życie przedszkola rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego.

 

-Projekt polega na inauguracji działalności Bibliotek Przedszkolaka w przedszkolach publicznych.
-Każda inauguracja to zajęcia warsztatowe z tworzenia własnej, spersonalizowanej książki.
-Każda inauguracja to wspólne czytanie książek z dziadkami i babciami przedszkolaków, będące inspiracją do kolejnych twórczych działań ( w dobie koronawirusa rolę dziadków pełnią nauczyciele).
-Każda z placówek przedszkolnych biorących udział w projekcie otrzymuje na własność mini-bibliotekę – kuferek z książkami, w którym znajduje się 10 nowości wydawniczych.
-Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymuje arkusze/karty pracy do realizacji działań warsztatowych,a nauczyciele instrukcje i pomoce kreatywne.-
-Projekt jest kontynuowany przez przedszkola na przestrzeni kolejnych miesięcy.
-Podczas kolejnych czytanek dzieci realizują karty pracy, tworząc własną spersonalizowaną książkę.

 

II Ogólnopolski projekt edukacyjny- ,,Poznajemy kontynenty- podróże w różne strony świata”

 

1. Założenia projektu

Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 15 w Chorzowie. Autorkami projektu są nauczycielki Katarzyna Musiał i Iwona Myketyn. Projekt jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej MEN w roku szkolnym 2021-22, tj. ,,wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie” oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Cele główne projektu:

-rozwijanie kompetencji kluczowych poprze realizację wybranych zagadnień projektowych

-rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski

Cele szczegółowe:

-rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci: informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna;

-rozwijanie kreatywności u dzieci,

-rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych wśród dzieci

-rozwijanie poczucia przynależności poprzez poznawanie innych kultur,

-kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej;

 

III Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Mali Wielcy Odkrywcy”

1. Założenie projektu

1.X.2021.-30.04.2022r.

Projekt fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

2. Cele projektu

-Celem projektu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń.

-upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych przez zachęcanie dzieci do
przeprowadzania doświadczeń,
- zainteresowanie nauką dzieci i wzbudzenie chęci poznawania otaczającego ich świata

Program trwa od dnia 6 września 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

 


 

ROK SZKOLNY 2020/2021


Projekty edukacyjne w grupie PSZCZÓŁKI:

  Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa sztuką”

 

zabawa sztuką ikonka

Projekt stworzony przede wszystkim z myślą o dzieciach i ich wszechstronnym rozwoju. Głównym założeniem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Autorem projektu jest Dagmara Drabik z Przedszkola nr 9 „Pod Sosenką”  w Siemianowicach Śląskich.
Cele projektu:
-tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
-wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,
-zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
-rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
-udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
-rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami, tj. kreatywnością , innowacyjnością,
-zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi,
-kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
-doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi , w tym wyrażaniu odczuć związanych z odbiorem sztuki,
-kształtowanie orientacji przestrzennej,
-rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
-doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
-wykorzystywanie myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych sytacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
-wspomaganie rozwoju dzieci,
-odkrywanie dziecięcych talentów,
-budowanie więzi w grupie przedszkolnej,
-rozwijanie wiary we własne możliwości,
-współpraca ze środowiskiem lokalnym , w tym z instytucjami kultury, artystami,
-branie udziału w wycieczkach i wyjściach zwiazanych z z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,
-udział w akcjach propagujących działalność artystyczną,
-rozwijanie kreatywności , krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.
Czas realizacji- rok szkolny 2020/21

 Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

miś projekt ikonka

 

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Projekt składa się z 7 modułów przygotowanych do realizacji przez uczestników projektu. Autorem projektu jest Aneta Konefał , dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.
Cel główny: rozwijanie czytelnictwa  we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
-zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom ,
-uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
-wprowadzenie dziecka w świat literatury,
-budzenie zaciekawienia książką poprzez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
-przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
- kształcenie u dzici umiejętności słuchania tekstu czytanego,
-włączenie w życie przedszkola rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego.
Czas realizacji- rok szkolny 2020/21

Ogólnopolski projekt edukacyjny,,Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii’’

miś 2 ikonka

Projekt skierowany jest do dzieci 4-6-letnich. Jego głównym zadaniem jest realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz ich rozszerzanie, w celu pobudzania aktywności artystycznej dzieci. Na potrzeby projektu wykorzystane zostały bajki psychoedukacyjne, napisane przez autorkę książek z zakresu bajkoterapii-Marię Molicką. Bohater bajki czytanej dzieciom mierzy się z podobnym problemem do tego, z którym może na swojej życiowej drodze napotkać dziecko. Wówczas, dzięki bajce, dziecko zdobywa doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów  przyswajając w ten sposób pozytywne wzory zachowań, które mogłoby zastosować. Poprzez bajkoterapię, w połączeniu z edukacją teatralną, uczymy dzieci empatii, radzenia sobie z emocjami oraz wzmacniamy jego poczucie własnej wartości.
Czas realizacji- wrzesień 2020-maj 2021


 PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W GRUPIE ‚ŻUCZKI” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

mini_colorsfarb

„KOLOROWE DNI”

1. Założenia projektu: Projekt ma charakter przedszkolny. Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają na emocje, doznania, rozumienie świata i relacji z innymi. Umiejętność zabawy z kolorami i rozpoznawanie ich znaczenia jest jednym z elementów wychowania. W konsekwencji wpływa na wrażliwość, estetykę i rozwój kreatywności. W świat kolorów wprowadzamy dziecko powoli i spontanicznie poprzez zabawę. Ciekawą formą utrwalenia kolorów są „kolorowe dni” w przedszkolu. W kolorowe dni dzieci będą przychodzić do przedszkola ubrane na dany kolor, przyniosą owoc lub warzywo. Projekt umożliwia także propagowanie nawyków zdrowego żywienia. Dzieci spróbują nowych smaków i zapachów- poznanie świata przez wszystkie zmysły.

2. Cele:

Głównym zamierzeniem projektu jest podejmowanie różnorodnych działań dotyczących poznawania, nazywania kolorów, smaków poprzez wszystkie zmysły. Działania te będą realizowane podczas zajęć edukacyjnych.

Cele operacyjne:

-utrwalenie umiejętności rozpoznawania kolorów,
-stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
-stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy,
-uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,
-rozbudzanie i ukierunkowanie aktywności dzieci,
-kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,
-rozumienie konieczności ochrony przyrody.

W dniach 01 – 05 lutego wesoło, twórczo, ale przede wszystkim kolorowo było w grupie „Żuczki”. W ramach „kolorowych dni” inspiracją do zabaw i zajęć z dziećmi były kolory.

W poniedziałek przedszkole „zaczerwieniło się”. Dzieci obejrzały bajkę „Czerwony kapturek”, malowały czerwoną farbą, wykonywały serca z papieru i jabłuszka z bibuły, tańczyły z czerwonymi wstążkami. Uświadomiły sobie znaczenie miłości i przyjaźni. Dowiedziały się ile witamin mają rumiane jabłuszka. Kolor czerwony lubią wszyscy więc wszyscy wspaniale się bawili.

Masz zielone – mam, grasz w zielone – gram”. Taką zabawą rozpoczął się kolejny kolorowy dzień – tym razem zielony. Dzieci nauczyły się wiersza „Zielone serce”. Były zielone zagadki, rozmowy o ekologii, naszej planecie i segregacji odpadów. Przedszkolaki wesoło bawiły się zielonymi balonami, eksperymentowały farbami, żeby otrzymać kolor zielony. W każdej grupie słychać było piosenkę „Ogórek wąsaty”. Było radośnie, ale przede wszystkim zielono.

Środa – dzień żółty poświęcony był Układowi Słonecznemu. Dzieci poznały planety Układu Słonecznego, dowiedziały się, że Ziemia krąży wokół Słońca i zapoznały się ze zjawiskiem następstwa dnia i nocy. Wykonywały słoneczka z bibuły, wstążek i talerzyków, budowały z żółtych klocków. Piękna  pogoda zachęcała do spacerów i zabaw na śniegu. Tego dnia w przedszkolu było słonecznie i radośnie, a żółty kolor dostarczył przedszkolakom pozytywnej energii.

W czwartek zaś było w przedszkolu ciepło, bo pomarańczowo. Dzieci malowały, lepiły, wyklejały, przeliczały wesołe marchewki i dynie. Ze smakiem chrupały pomarańczowe warzywa. Wiele frajdy sprawił dzieciom udział w „pomarańczowych konkurencjach”, szczególnie slalom wśród dyń. Pomarańczowy dzień dostarczył przedszkolakom dużej dawki ruchu i witamin.

W piątek królował kolor fioletowo-niebieski. W tym  dniu kropelka wody wprowadziła dzieci w wodny świat. Dzieci dowiedziały się, jak bardzo woda jest potrzebna do życia ludziom, zwierzętom i roślinom oraz, że należy ją oszczędzać. Dzieci „smerfnie” bawiły się niebieskimi nakrętkami. Dużą atrakcją była zabawa z globusem. Nie zabrakło zabawy z fioletowymi balonami przy piosence „Zdrowa woda”. Szybko minął nam ten  dzień.


projekt edukacyjny kreatywny przedszkolak

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak

Kreatywne Dziecko - III  EDYCJA 

Projekt realizowany będzie w grupie „Żuczki”

Czas realizacji: 01.10.2020 – 30.05.2021

Jest to projekt ogólnopolski.

Główny cel niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.

Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.

Cele szczegółowe projektu to: doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy, traktowane są jako efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu.

Projekt będzie realizowany w formie zajęć, których  temat i termin wykonania zamieszczone są  harmonogramie. Jedynymi wytycznymi wykonywanych prac są: ich temat oraz materiał, z którego mają być wykonane. Pozostałe działania są dowolne, mają być kreatywne i twórcze, stąd nie mogą być odgórnie narzucone. Realizację zajęć nauczyciel dokumentuje wykonując zdjęcia oraz pisząc notatkę opisującą ich przebieg.

Wszystkie prace zostały  zaplanowane w taki sposób, aby można było je wykorzystać w codziennym życiu przedszkola oraz by ukazywały twórczą i kreatywną pracę zarówno dzieci jak i nauczyciela prowadzącego zajęcia.


 

przytuldziecko-plakat

Grupy przedszkolne „Żuczki” i „Misie” uczestniczą w kampanii społecznej #przytuldziecko. 

Celem kampanii społecznej #przytuldziecko jest zwiększenie świadomości związku przytulania z rozwojem oraz wsparcie pedagogów i rodziców poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych poświęconych rozwojowi dzieci.

Misja 

Misją kampanii społecznej #przytuldziecko jest poprawa jakości życia dzieci. Chcemy osiągnąć to poprzez autorskie projekty oraz zwiększanie świadomości na temat rozwoju dzieci i korelacji pomiędzy przytulaniem, dotykiem, bliskością, obecnością, a rozwojem.

Wizja

Wizją kampanii społecznej #przytuldziecko jest stworzenie przestrzeni wszechstronnie wspierającej społeczność troszczącą się o rozwój dzieci.

Pragniemy stworzyć społeczność #przytuldziecko – wspierającą się, troskliwą i skupioną wokół priorytetowej wartości, czyli rozwoju dziecka. Wspólnie zbudujemy przestrzeń pełną wartościowych treści, porad, inspiracji i wymiany doświadczeń.

„By przeżyć, trzeba nam czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, trzeba ośmiu. By się rozwijać – dwunastu”.

- Virginia Satir


ukryte dziedzictwo dyplom

 

 


BOHATERON-A4-SZKOLY

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole kolejny już, piąty raz, bierze udział w akcji „Kartka dla Powstańca”. Akcja ta stanowi część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię”, w ramach której realizowany jest projekt „BohaterON w grupie „Żuczki””. Celem projektu jest edukowanie młodych pokoleń, wzmacnianie tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych i budowanie wrażliwości społecznej. Projekt przeznaczony jest do realizacji w różnych grupach wiekowych. Dla najmłodszych przeznaczona jest akcja „Kartka dla Powstańca”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wysyłanie im symbolicznej wielkiej kartki. Koordynatorem akcji jest Pani Marta Żukowska.

20201015_102621


  PROJEKTY EDUKACYJNE W GRUPIE ,,MOTYLKI”

  1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Zabawa ze sztuką”

Projekt powstał na bazie programu własnego pt.,, Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawa programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

Cel główny:

-propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Cel szczegółowy:

- tworzenie warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy

- wprowadzenie dzieci w świat sztuki charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym

- zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami

- rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno

- udział w wystawach

- rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami takimi jak kreatywność, innowacyjność

- zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi

- kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów

- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć, związanych z odbiorem sztuki

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki

- kształtowania orientacji przestrzennej

- rozwijane zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki

- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem

- wspomaganie rozwoju dzieci

- odkrywanie dziecięcych talentów

- budowanie więzi w grupie przedszkolnej

- rozwijanie wiary we własne możliwości

- współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami,

- branie udział w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu

-kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki

- rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych

  1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Emocja”

Cel główny:

• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek
i wrażliwość.

Cel szczegółowy:
• Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
• Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca
• Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.
3. Projekt edukacyjny Ogólnopolski  ,,Ekokulturalne przedszkole’’

Cel główny:

-poszerzanie świadomości ekologicznej;

-kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;

-rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;

-rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;

-zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;

-kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;

-nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

4. #20 minut dla matematyki-edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu

Cel główny:

-Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców

Cel szczegółowy:

-Zachęcenie przedszkoli  do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej;

-Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej [która ma przełożenie zarówno na edukację przedszkolną, jak i wczesnoszkolną];

-Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych;

-Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki;

INNOWACJA- ,, Zdrowo i sportowo”

1. Założenia innowacji

Działaniem priorytetowym jest uświadomienie dzieci jak ważne jest dla naszego organizmu zdrowe żywienie i aktywność fizyczna.

2. Cele główne:

-uświadomienie jak przyjemna jest aktywność fizyczna

-poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej sportu i różnych form aktywności ruchowej

-zainteresowanie dzieci wybranymi dyscyplinami sportu

-propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego

-pogłębienie wiedzy na temat zdrowego odżywiania wśród dzieci

-kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

-rozładowanie napięć i energii nagromadzonych podczas pobytu w przedszkolu

-wdrażanie do rywalizacji zgodnie z zasadą,, Fair play”

-kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych