Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu -rok szkolny 2022/23

unnamed

Z ZAKRESU EDUKACJI CZYTELNICZEJ W PRZEDSZKOLU – „Mój mały przyjaciel – książka”

 Cel główny:

1 Kształtowanie zainteresowań czytelniczych

2.Wspomaganie i stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju

3.Stymulowanie procesu edukacji językowej

4. Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA – 29.09.2022

 20220930_121402

 


INNOWACJA PEDAGOGICZNA w GRUPIE BIEDRONKI- ,,TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK”

 

Cel innowacji:

Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych dziedzinach ich aktywności, stymulowanie , rozwijanie potencjalnych zdolności twórczych.
● Rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci –umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.
● Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni , rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań.
● Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno- konstrukcyjnych,
● Rozwijanie umiejętności tworzenia poprzez ruch, muzykę i żywe słowo.
● Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy, zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dzieci.

 

 

 


 

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu -rok szkolny 2021/22


unnamed

Innowacja metodyczna
„PLASTO-SENSO-CIASTO”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA-sensoplastyka 20212022-skonwertowany

ZAJĘCIA PIERWSZE – KOLOROWY ŚWIAT – DYWAN SENSORYCZNY


PACHNĄCE ŚWIĘTA – zajęcia drugie

20211209_111212


ZAJĘCIA TRZECIE – SZTUCZNY ŚNIEG

 


DZIEŃ WODY – zajęcia trzecie


MAŁY CHEMIK – zajęcia czwarte


Grupa IV- PSZCZÓŁKI

 

Innowacja pedagogiczna -,,ZDROWY PRZEDSZKOLAK”

Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna, w której wezmą udział dzieci z oddziału przedszkolnego przy SP nr 3 w Kętrzynie- z grupy IV- „Pszczółki”

(6-latki).

1. Cele innowacji:


Cel główny:
- wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą dziecka.

Cele szczegółowe:
- zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,
- utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
- tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
- kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,
- poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i przed telewizorem,
- poznanie ciekawych i ważnych zawodów,

-rozumienie potrzeby uprawiania sportów;

2. Zasady innowacji:
Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od września 2021r. do maja 2022r. podczas
zajęć edukacji przedszkolnej. O realizacji tematów świadczyć będą wpisy do dziennika.

Realizowane zadania będą zgodne z podstawą programową. Zajęcia odbywać się będą na terenie oddziału przedszkolnego lub poza terenem szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne, produkty posiadane przez nauczyciela i placówkę oraz każde dziecko.

3. Treści dydaktyczne:

Praca nauczyciela z kolejnymi etapami innowacji będzie polegała na realizowaniu planowanych modułów, zawierających treści poruszające tematykę wybranych modułów:

1. Żyję zdrowo i bezpiecznie-,,Kodeks zdrowego i bezpiecznego przedszkolaka” – utrwalenie zasad bezpieczeństwa, kodeks

-Zdrowie” – co oznacza to pojęcie, jaki ma wpływ na nasze życie, sposoby ochrony zdrowia/życia – organizacja spotkania z ratownikiem medycznym/pielęgniarką.

-Quiz wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie” – w grupie, podsumowanie wiadomości.

2. Ważne jest, co jem i piję

-,,Piramida żywienia” – organizacja spotkania z dietetykiem i grupowa praca plastyczna.
- Zdrowe przekąski-przygotowanie zdrowych przekąsek własnoręcznie przez dzieci;
-Dzień warzyw I Dzień owoców;

3. Chcę być zdrowy

-Dzień sportu -Olimpiada przedszkolaków;

-Spotkanie z trenerem, zawodnikami drużyny sportowej;

-Elementarz sportowy-nauka wiersza i piosenki;

-Prowadzenie aktywnych metod w zabawach, np. z wykorzystaniem metody W. Sherborne.

4. Sport kontra komputer

-Pogadanka o sporcie i o spędzaniu czasu przed monitorem;

-Sport moje hobby-przedstawianie przez dzieci ulubionej dyscypliny sportowej w formie słownej i plastycznej-konkurs plastyczny;

-zalety i wady korzystania z komputera-wykonanie plakatu;

 

5. Dbamy o naszą planetę
-
,,Lubimy zabawy i eksperymenty” – przeprowadzenie z dziećmi dowolnej zabawy
badawczej/eksperymentu np. malowanie na mleku, tęcza na talerzu, wulkan z cytryny, ukryte
w lodzie itp.

- Eko-zabawka- praca plastyczna z materiałów z recyklingu;

-Dbam o planetę, segreguję odpady, nauka segregacji śmieci;

-Zabawy i ćwiczenia ruchowe w terenie, np. na boisku szkolnym w ogrodzie przedszkolnym;

4. Przewidywane osiągnięcia dzieci

- Ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
- Pogłębienie wśród dzieci wiedzy o warzywach, owocach, produktach bogatych
w witaminy i potrzebie ich spożywania oraz propagowanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym.
- Wzrost zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem, w konsekwencji ukształtowanie czynności samoobsługowych, kulturalnych i nawyków higienicznych.
- Zdobycie przez dzieci wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zdrowego odżywiania.
-Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności praktycznych
- Dokonywanie przez dzieci i rodziców refleksji w sytuacjach praktycznych oraz świadomego planowania dalszej działalności o charakterze pro-zdrowotnym.
-Ukazanie ciekawych i atrakcyjnych form i metod pracy o różnorodnej aktywności dzieci.
- Korzystny wizerunek przedszkola w środowisku, jako placówki promującej zdrowy styl życia i odżywiania się
- Działania podjęte w związku z wdrożoną innowacją będą na bieżąco publikowane na internetowej stronie przedszkola;

Nauczyciel:

-Zachęcenie dzieci do prezentowania swoich umiejętności sportowych i talentów;

-Wdrażane dzieci do odczuwania przeżyć związanych z przebytymi zajęciami.

5 Wpływ na przedszkole:

-Podniesienie jakości pracy przedszkola.

- Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w przedszkolu

 

6. Procedury osiągania celów:

Formy pracy w odniesieniu do innowacji dzielimy na :

– indywidualną pracę z dzieckiem, pracę zespołową, pracę z całą grupą.

Metody stosowane w czasie realizacji innowacji:

– podające

– praktyczne

– problemowe

– eksponujące

– aktywizujące

– spotkania z przedstawicielami zawodów;

7. Ewaluacja

-Prezentacja wytworów dzieci

- Wystawa z przebiegu innowacji- gazetka na tablicy informacyjnej

-Sprawozdanie z realizacji innowacji, arkusz ewaluacji, fotorelacje.

-Wskazanie mocnych stron innowacji, podsumowanie.