PROJEKT TIK

programy-regionalne-fundusze-europejskie

09.04.2021 r.

Aktualizacja harmonogramu wsparcia w projekcie TIK w SP 3 w Kętrzynie


programy-regionalne-fundusze-europejskie

 11.02.2021 r.

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW

UCZNIÓW

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
,,TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”

         Ogłasza się nabór uczestników – uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne w ramach projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,       Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 ,,Kadry dla gospodarki”, Działanie: RPWM.02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie: RPWM..02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie

od 12 lutego do 22 lutego 2021 r.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego Librus. Dokumenty rekrutacyjne (w oryginale) należy składać do skrzynki zdawczej, która znajduje się w korytarzu przy drzwiach wejściowych  Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Bydgoska  w Kętrzynie. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Szczegóły udziału znajdują się w Regulaminie rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie TIK 

Formularz-zgłoszeniowy-załącznik-nr-1

Deklaracja-uczestniczenia-załącznik-nr-2

Oświadczenie-uczestnika-projektu-załącznik-nr-3

Opinia-wychowawcy-załącznik-nr-4

Rezygnacja-z-uczestnictwa-załącznik-nr-5


 

programy-regionalne-fundusze-europejskie

20.11.2020r.

PROJEKT „TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE”


programy-regionalne-fundusze-europejskie

22.10.2020r.

PROJEKT „TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE”


programy-regionalne-fundusze-europejskie

23.09.2020r.

PROJEKT „TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE”

INFORMACJA O NABORZE NAUCZYCIELI

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
PN. „TIK  w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”

Ogłasza się nabór uczestników – nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3  im. Marii Zientary – Malewskiej do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „TIK  w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2: „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2. 2 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 2.2.1  „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”.

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 24.09.2020r. do 29.09.2020r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w godz. od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku i w poniedziałek od 7:00 do 15:00 w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11) lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru)  na adres Urzędu Miasta Kętrzyn, przy ul. ul. Wojska Polskiego 11,    11-400 Kętrzyn.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się za datę stempla pocztowego.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Nauczyciele, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani do Projektu, będą brać udział w szkoleniach. Szczegóły udziału znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”,

- Formularz rekrutacyjny,

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych,

- Wyrażenie woli,

- Rekomendacja dyrektora.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Dyrektora szkoły lub ze strony internetowej szkoły bądź w Biurze Projektu mieszczącego się w budynku                                       Urzędu Miasta ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, pokój 210.

PROJEKT – Regulamin

PROJEKT – ZAŁ. NR 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY

PROJEKT – ZAŁ. NR 2 DEKLARACJA

PROJEKT – ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

ZAŁ. NR 4 – WYRAŻENIE WOLIZAŁ. NR 5 – REKOMENDACJA DYREKTORA


 

programy-regionalne-fundusze-europejskie

04.09.2020r.

PROJEKT „TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE”

W szkole od września 2020 r. do czerwca 2022 r. jest  realizowany projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów  w zakresie:

  • korzystania z narzędzi TIK (telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych) zakupionych do szkoły,
  •  włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
  •  kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez realizację koła informatycznego,
  •  umiejętności uczenia się,
  • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
  •  wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Projekt zakłada komplementarność wsparcia szkoły, nauczycieli i uczniów poprzez realizowanie niżej wymienionych zadań:

  1. Dostosowanie pomieszczeń, zakup sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych oraz szkolenie z obsługi urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego, w tym mobilnego zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS.
  2. Podniesienie kwalifikacji/kompetencji nauczycieli.
  3. Realizację zajęć – koła informatycznego.
  4. Wycieczki edukacyjne.

Projektem objętych będzie 76 uczniów klas II –VIII oraz 12 nauczycieli.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn. TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie